Back to All Events

Satsang s Kosi

  • Wisdom Rock Foundation - Satsang Hall 660/2 U Stanice Praha 6 162 00 Czech Republic (map)

Satsang s Kosi
13.10.2016  19:00 - 21:00
Téma: Ukončení války se sebou objevení velkého tajemství trvajícího stěstí
Theme (English): Ending the War with Yourself—Discovering the Great Secret of Lasting Happiness
Location: 660/2 U Stanice Liboc Praha 6 (see picture below)

Prosíme o dotaci ve výši 400 Kč (15 euro). Vítáni jsou všichni.

Jméno *
Jméno
Satsang má jenom jeden opravdový přínos – osvobození od života v utrpení.
— Kosi

Ve své podstatě satsang je pravda – čestná, otevřená, hluboká. Diskuse podporující dynamický posun ve vašem vědomí od omezenosti mysli k nepopsatelné svobodě srdce. Linie Siva Kasyapa je radikální učení prodchnuté silou a svatostí starodávných tradic, které mohou okamžitě ukončit smutek, strach, úzkost, stres, depresi a další typy utrpení.

Mnoho učitelů po světě nabízí satsang, avšak učení linie Siva Kasyapa je silný přenos založený na “Vedach a Upanišadach” – starodávných biblických textech, postupech, a na Indické vědě prodchnuté svatostí Sri Amma Karunamayi a Sri Ramana Maharshi. Tato linie a učení přenáší nevysvětlitelnou sílu, která spaluje původní příčinu všech forem utrpení; genetiku vaší mysli a ega.

Možná vaše přímá zkušenost dokáže nejlépe popsat silnou transformaci, kterou toto učení podporuje. V této linii se satsang zaměřuje na ticho (meditace), zvuk (mantra) a satsang (sebe-dotazování). Kombinace těchto tří praktik ve velké míře napomáhá tomu, abyste na vlastní kůži zažili stálé štěstí a naplnění vaší podstaty. V průběhu času může toto učení trvale ukončit nejvytrvalejší vzorce utrpení, které mohou pokračovat dokonce i po silných momentech uvědomění nebo blažených stavů.  

Toto učení není esoterické nebo abstraktní. Je to radikální, skutečná a praktická opora při detailním odhalení vaší nekonečné podstaty – přímé odhalení, že jste štěstí – stav blaženosti, který žije ve vašem srdci.

Toto učení vyvrací mnoho mýtů o osvícení a podporuje žití přirozeně šťastného, obyčejného života osvobozeného od trpící mysli.

Satsang bude v angličtině s překladem do češtiny.

Dejte nám, prosím, vědět, zda se zúčastníte. . .

Satsang with Kosi

Satsang has only one real benefit—liberation from lifetimes of suffering.
— Kosi

The very essence of satsang is truth—an honest, open, intimate, discussion that supports a dynamic shift in your consciousness from the limitations of your mind to the indescribable freedom of your heart. The Siva Kasyapa lineage is a radical teaching steeped in the power and grace of ancient traditions that can immediately end sadness, fear, anxiety, stress, depression, and many other forms of suffering. 

Many teachers around the world offer satsang, but the teaching of Siva Kasyapa lineage is a potent transmission based in the Vedas and Upanishads—the ancient scriptural texts, practices, and science of India infused with the grace of Sri Amma Karunamayi and Sri Ramana Maharshi. This lineage and teaching transmits an inexplicable power that burns through the root cause of all forms of suffering; the genetics of your mind and ego.

Perhaps your own direct experience is the best way to describe the powerful transformation this teaching supports. The focus of satsang in this particular lineage is silence (meditation), sound (mantra), and satsang (self-inquiry). The combination of these three practices is potent support for your own direct experience of the lasting happiness and fulfillment of your true nature. Over time this teaching can permanently end the most stubborn patterns of suffering that can continue even after the most profound moments of realization or states of bliss. 

Name *
Name

This teaching is not esoteric or conceptual. It is radical, real, and down to earth support for the intimate discovery of your eternal nature—the direct discovery that you are happiness itself—the stateless state of bliss that lives in your own heart.

This teaching smashes the many myths of enlightenment and supports living a naturally happy ordinary life free of the suffering nature of mind.

Donation €15 requested. All are WELCOME.

Satsang will be in English with Czech translation.

Please let us know if you will attend  . . . 

Earlier Event: October 11
Satsang s Kosi